Smlouva z roku 2004 a součinnost vlády a firmy Karbon Invest.

Smlouva jako celek není veřejnou listinou. To respektuji. Byla mě však předána v roce 2016 Úřadem vlády ČR jako podklad ke studiu a kopii signovaného materiálu s ověřením pravosti mám k dispozici.

Pro účely posouzení Vyšetřovací komise parlamentu ČR jsou významné články 7.3. a 10.5. o součinnosti. Obdobné smlouvy vycházejí ze zásady, že si „obě smluvní strany za obsahem smlouvy stojí“ a proto v případě, že třetí subjekt, třeba Evropská komise, začne cokoliv ze smlouvy zpochybňovat, uvedeno implicitně třeba cenu za akcie a v té souvislosti jednání před Evropskou komisí o nepovolení veřejné podpoře, pak obě smluvní strany budou postupovat v součinnosti.
Vyšetřovací komise jistě měla tuto smlouvu k dispozici. Pak nechápu, proč postup advokáta Pokorného v roce 2004 při podání PENTY k EK, kdy spolupracoval s ministerstvem financí a k EK bylo podáno společné stanovisko. To komise označuje jako (téměř) trestný čin.

Ostatně je porušením smluvního závazku, dodnes platného, když vláda označuje aktéry za pochybné osoby. Pokud dospěla k tomuto závěru, měla by přinejmenším předmětnou smlouvu považovat za invalidní, nesprávnou, měla by revokovat své usnesení z roku 2004 (i když právní účinek tohoto kroku s ohledem na čas bude nicotný). a pak může jednat o čemkoli, třeba s Evropskou komisí. Ale tyto kroky nejsou nikdy zcela bez důsledku, skončí dlouholetým právním sporem u českých či Evropských soudů a nelze vyloučit, že rozsudky by byly v neprospěch ČR.

Kopíruji proto jen oba významné články:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY
a
KARBON INVEST a.s.

3.7 Součinnost

Fond i Kupující se zavazují , že vynaloží veškeré úsilí, které lze po nich přiměřeně
požadovat k realizaci Vypořádání způsobem podle této Smlouvy.

1O.S

V případě, že i přes skutečnosti u vedené v čl. 10 .1 této Smlouvy Evropská komise
rozhodne, že prodej Prodávaných akcií Kupujícímu na základě této Smlouvy zakládá
nedovolenou veřejnou podporu nebo rozhodne o navrácení či prozatímním navrácení
veřejné podpory podle této Smlouvy, případně (například na základě žaloby či jiného
podnětu odmítnutých uchazečů o koupi Prodávaných akcií) nabude účinnosti jiné
závazné rozhodnutí o tom , že prodejem Prodávaných akcií Kupujícím u na základě této
Smlouvy došlo k porušení závazků České republiky podle práva Evropské unie či jinému
porušení pravidel vyplývajících z práv a Evropské unie , je Fond oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.

Žádná ze Stran neodpovídá za jakékoliv rizika, náklady, výdaje a škody, které
mohou vzniknout druhé Straně v případech podle čl. I 0.3 této Smlouvy. Kupující se dále
zavazuje, že vůči České republice v této souvislosti nevznese žádný nárok, a to zejména nárok
na náhradu škody vzniklé Kupujícímu v důsledku nedovoleného poskytnutí veřejné
podpory či odstoupení od Smlouvy ze strany Fondu . Pro případ porušení tohoto závazku
Kupujícího je Fond oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši
odpovídající celkové hodnotě majetkového prospěchu získaného Kupujícím v důsledku takového
porušení Smlouvy, nejméně však ve výši 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

V případě, že by v souvislosti s uzavřením této Smlouvy či jiných dohod
Stran s ní souvisejících bylo zahájeno jakékoliv řízení před orgány České republiky či
Evropské unie ve věci veřejné podpory či ohledně slučitelnosti této Smlouvy či takových
dohod nebo závazků Stran z nich vyplývajících s právem Evropské unie, zavazují se Strany
vynaložit veškeré úsilí, které lze po nich přiměřeně požadovat, aby takovou slučitelnost
prokázaly, případně, aby jinak vyloučily či v nejvyšší možné míře omezily dopad takového
řízení a jeho závěrů na Strany a jejich závazky vyplývající z této Smlouvy či takových
dohod. Kupující dále vynaloží veškeré úsilí, které lze po něm přiměřeně požadovat, aby
přiměřenou součinnost v takovém řízení poskytla Společnost. Ustanovení odstavce a) článku 3.7
Smlouvy se v takovém případě použijí přiměřeně.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comments are closed