PROMLČENÍ PŘÍPADNÉ NEPOVOLENÉ VEŘEJNÉ PODPORY

Vyšetřovací komise PSP PČR neustále proklamuje, že požádá Evropskou komisi, aby provedla revizi svého rozhodnutí z roku 2011, kterým potvrdila, že k nepovolené veřejné podpoře nedošlo.

Bez ohledu na skutečnost, že podle našeho názoru by aktivně legitimovaným orgánem byla vláda, která by musela splnit určité procedurální úkony (například revokovat své usnesení o schválení ceny za menšinový podíl v roce 2004) je tento úkol, ve smyslu dovolání se neplatnosti této smlouvy či uplatnění jednostranného oprávnění vlády od smlouvy odstoupit byla li y nepovolená veřejná podpora shledána, je provedení tohoto úkonu s ohledem na běh času nesmyslný a nerealizovatelný.
Uvádíme výpis z metodického listu Ministerstva pro místní rozvoj:
Za účelem provádění této kontroly musí všichni poskytovatelé v souladu s čl. 12 GBER uchovávat záznamy o poskytnutí veškerých podpor v rámci programu podpory po dobu 10 let od poskytnutí podpory poslednímu příjemci. Uchovávat by se měla programová dokumentace s podmínkami programu, podané žádosti, právní akty o poskytnutí/převodu podpory a další podklady a přílohy žadatelů, poskytovatele či např. externích hodnotitelů, na základě nichž je zpětně ověřitelné, že byly dodrženy veškeré podmínky společných i zvláštních ustanovení GBER. Kontrolní řízení EK probíhá v koordinaci ÚOHS obdobně jako řízení o notifikaci podpory a může být zahájeno kdykoli od data zahájení programu až do 10 let po jeho skončení. (metodika MMR str. 60).
Lze možná namítnout, že takové řízení může být zahájeno bez ohledu na skutečnost promlčení s tím, že beneficient by se musel námitky promlčení dovolat. Nic to však nemění na skutečnosti, že obnovit toto řízení mohla vláda otevřít do září 2014. Toto ministerstvo financí neučinilo. Ministrem financí byl v té době pan Andrej Babiš. Přitom pochybnosti o výši ceny za minoritní podíl se částí veřejnosti namítají od roku 2004 resp. 2008, kdy pan Bakala odstoupil od slibu rozdělit byty OKD na jednotky a nabídnout je nájemcům k převodu do vlastnictví. Veškerá stanoviska k EK odesílaly vlády Mirka Topolánka resp. Petra Nečase a návrh na přezkum rozhodnutí EK v této věci nepodali.

Comments are closed