Programové prohlášení se v bydlení neplní.

Inventura plnění programového prohlášení vlády a akční plán k jeho úplné realizaci.

A. Úvod:
Dne 27. června 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky.
V části nazvané: „Veřejné investice, regionální a místní rozvoj“ je podkapitola s názvem „Bytová politika“, který pro vládu stanovuje zcela konkrétní cíle:
Bytová politika
Provedeme revizi koncepce bytové politiky, jejímž hlavním garantem musí být Ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda bude usilovat o modernizaci právní úpravy pro činnost společenství vlastníků bytů a bytová družstva s ohledem na garanci vlastnických práv jejich členů. Budeme prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR s akcentem na podporu dostupného nájemního bydlení určeného pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy. Zároveň podpoříme pokračování dotačních programů určených na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových domů a revitalizace sídlišť.
Vláda připraví zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na okraji společnosti. Zákon vytvoří potřebné podmínky pro obce, spojí poskytnutí sociálního bytu se soustavnou sociální a výchovnou prací. Uvedený zákon by měl obsahovat také oprávnění pro obce požadovat po investorovi v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.
Vláda připraví nový zákon o realitním zprostředkování, abychom zamezili nekalým praktikám v realitních činnostech, a tak co nejúčinněji ochránili spotřebitele.
Koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD s tímto programovým prohlášením získala dne 11. 7. 2018 v Poslanecké sněmovně PČR důvěru.
Po roce činnosti vlády považujeme za správné provést „inventuru“ plnění takto veřejně přijatých programových priorit a závazků. Vláda by měla skončit ve funkčním období cca v listopadu 2021, takže pro splnění programových cílů nelze jejich realizaci odkládat.

B. Přehled o plnění závazků z programového prohlášení:
Číslo úkolu Stručný popis úkolu podle programového prohlášení Úroveň splnění
1. Provedeme revizi koncepce bytové politiky. Nesplněno
2, Vláda bude usilovat o modernizaci právní úpravy pro činnost společenství vlastníků bytů a bytová družstva s ohledem na garanci vlastnických práv jejich členů. Neplní se, MMR je nečinné, úpravy navrhuje především ministerstvo spravedlnosti, které svými návrhy právní úpravu činí obtížnou až likvidační.
3. Budeme prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR s akcentem na podporu dostupného nájemního bydlení určeného pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy. Pouze malý neúčinný program podpory (o který pro složitost není zájem) a formální investiční podpora. Na zákonu o dostupném bydlení se nepracuje vůbec. Trend zdražování bytů pokračuje. Neplněno.
4. Zároveň podpoříme pokračování dotačních programů určených na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových domů a revitalizace sídlišť. Programy jsou v malém rozsahu, potřeby praxe nepokryjí.
5. Vláda připraví zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na okraji společnosti. Zákon vytvoří potřebné podmínky pro obce, spojí poskytnutí sociálního bytu se soustavnou sociální a výchovnou prací. MMR a premiér tento úkol hodlali nahradit investičním programem. Neefektivní, neúčinné. Program se neplní.
6. Vláda připraví nový zákon o realitním zprostředkování, abychom zamezili nekalým praktikám v realitních činnostech, a tak co nejúčinněji ochránili spotřebitele. Je v legislativním procesu.
Závěr Programové prohlášení vlády se neplní.

Navrhuji, abychom (též v souvislosti s jednáním o rozpočtu, ač přijaté zákony by rozpočet roku 2020 nikterak nezatížily) připravili a s koaličním partnerem projednali tuto „inventuru závazků“, její závěry zveřejnili a trvali na tom, aby zpracovanou zprávu včetně realizačního návrhu vláda projednala.
Doporučuji postupovat podle následujícího schématu – tzv.
„Akčního plánu pro realizaci cílů bytové politiky“

1) K sestavení akčního plánu a koncepce bytové politiky je nezbytné vycházet z nestranného hodnocení odborných svazů a sdružení zastupující všechny sféry bytové politiky. Jejich seznam je uveden v příloze číslo I.
2) Oslovení těchto subjektů ke spolupráci nelze odkládat. Jan Hamáček, nejen z pozice předsedy koaliční strany ale i 1. místopředsedy vlády rozešle subjektům dle přílohy I. Dopis, kde je požádá o stručné zhodnocení dosavadní praktické činnosti vlády a plnění programového prohlášení. Tento dopis (možnou alternativu) obsahuje příloha číslo II.
3) Časový horizont pro tyto subjekty pro zpracování odpovědi je 10. září 2019. Následně po souhrnném zpracování pozve pan ministr Hamáček představitele těchto subjektů na neformální pracovní setkání. Na tomto setkání je seznámí se zpracovanými závěry a návrhy, které hodláme prosadit v bytové politice jako usnesení vlády. Setkání se uskuteční v týdnu od 23 do 28. září (ideálně 26. 9. v poslanecké sněmovně), kde by následně proběhla i společná tisková konference.
4) Predikce úkolů a způsob jejich řešení (optimální forma plnění programu):
a) Pro zpracování „Revize koncepce bytové politiky“ vytvoří vláda dočasný pracovní tým, (Rada vlády pro koncepci bytové politiky či vládou jmenovaná „Národní koordinační skupina pro zpracování koncepce bytové politiky“) Skupina, které by předsedal vládou určený odborník a která by byla složena s uvedených (navržených) zástupců praxe a zástupců MMR, MPSV, MF a MS by zpracovala do konce listopadu stručný realizační plán a koncepci bytové politiky do roku 2030.
b) Revize (lépe řečeno nová koncepce) bytové politiky by sestavila vlastní vizi potřeb bytové politiky do horizontu 2030, plán legislativních a nelegislativních úkolů vlády v bytové politice.
c) Vize by analyzovala skutečnou situaci na trhu s byty, konstrukci cen výstavby nových bytů v Praze, krajských městech a v ostatních regionech (ve spolupráci s Českým statistickým úřadem), odlišila cenu „nákladovou“ za výstavbu nových domů a cenu „tržní“ realizovanou developery při prodeji na trhu.
d) Zabývala by se nejen dostupností bytů ale i jejich udržitelnosti pro seniory, podporou mladých rodin s dětmi a podobně.
e) Navrhla by přijetí „Zákona o neziskové bytové společnosti“ pro formy budoucí výstavby obcemi a oprávnění obcí při povolování staveb (s procentem výstavby bytů na neziskovém principu).
f) Navrhla by přijetí „Zákona o formách pomoci občanům v nouzi a na okraji společnosti“ (zákon o sociálním bydlení).
g) Zabývala by se možnostmi nových forem investiční výstavby bytů určených k pronájmu podle evropských zkušeností osvědčených praxí (Finsko, Británie, Rakousko atd.)
h) S ohledem na nejsilnější skupinu obydlí v ČR – bytové spoluvlastnictví jednotek v obytných domech a užívání bytů členy bytových družstev by provedla odbornou analýzu právní úpravy de lege lata, komparaci se zkušenostmi praxe a návrhy de lege ferenda pro novely občanského a korporátního práva.
i) Reagovala by na další podněty odborných svazů a sdružení.

Bytová politika v ČR je neprávem na okraji politického zájmu. Evropa hledá a nachází různá řešení. Ceny bytů rostou ve všech evropských metropolích, ale vlády Německa, Francie, Skandinávských zemí atd. se problematice věnují.
Nesnaží se regulovat trh s byty tržně nekonformními regulacemi, daňovými nástroji, ale snaží se ovlivnit dostupnost i cenovou dosažitelnost bydlení pro všechny věkové skupiny nástroji, které trh ovlivňují. Jde o rozumné pronajímání investičních bytů velkými korporacemi, existencí jiných, neziskových forem výstavby a pronajímání bytů, revitalizaci činnosti bytových družstev a družstev sociálních a také nepodjatou formou podpory občanů na okraji společnosti.
Zmeškaná léta v oblasti sociálního bydlení a vznik ubytoven jako zdroje ohromných příjmů je právě plodem takové nečinnosti exekutivy. Náprava bude trvat mnoho let a tím spíš je s ní třeba bezodkladně začít.

K sestavení akčního plánu a koncepce bytové politiky je nezbytné vycházet z nestranného hodnocení odborných svazů a sdružení zastupující všechny sféry bytové politiky. Navrhuji obeslat a vyzvat k zpracování písemného hodnocení plnění programu vlády a návrhu potřeb segmentu, který reprezentují, tyto subjekty:
Svaz měst a obcí ČR
Ing. František Lukl, předseda SMO ČR e-mail: f.lukl@mukyjov.cz
Sekretariát: smocr@smocr.cz

Asociace krajů ČR, komise pro legislativu
JUDr. Hana Kordová Marvanová e-mail: hana.marvanova@praha.eu

Svaz českých a moravských bytových družstev
Ing. Martin Hanák, ředitel SČMBD, e-mail: martin.hanak@scmbd.cz

Sdružení malých bytových družstev a společenství vlastníků ČR
JUDr. František Lébl, předseda, e-mail: lebl@bytovadruzstva.cz

Družstevní marketingové sdružení ČR
Mgr. Martin Kroh, předseda, e-mail: kroh@sbdpraha.cz

Sdružení nájemníků ČR
Ing. Milan Taraba, předseda e-mail: taraba@son.cz

Asociace realitních kanceláří ČR
Ing. Jan Borůvka, generální sekretář, e-mail: jan.boruvka@arkcr.cz

Občanské sdružení majitelů domů
RNDr. Tomislav Šimeček předseda správní rady, e-mail: simecek@osmd.cz

Sdružení podnikatelů ve stavebnictví ČR
Ing. Petr Hostek, MBA , generální ředitel, e-mail: hostek@sps.cz

Asociace českých stavebních spořitelen
Jiří Šedivý, tajemník AČSS, e-mail: tajemnik@acss.cz

Statutární představitelé významných pronajímatelů nájemních bytů a bytových družstev organizující výstavbu:
Round Hill Capital. specialisté na nájemní bydlení v mnoha zemích EU.
Zástupce pro ČR: Stanislav Kubáček, e-mail: SKubacek@roundhillcapital.com
SBD Stavbař Praha, Ing. František Sojka, e-mail: sojka@stavbar.cz
SBD Pokrok Praha, Ing. Oldřich Sova, předseda, e-mail: sovao@pokrok.cz

Veřejný ochránce práv
JUDr. Stanislav Křeček, zástupce VOP, e-mail: judr.krecek@seznam.cz

Koordinátor projektu
JUDr. Ivan Přikryl, e-mail: ivan.prikryl@gmail.com
Mgr. Roman Vajgl, e-mail? romanv@prgc.cz

Příloha
Okruhy otázek a závazků vlády pro zpracování „inventury plnění úkolů“. Prosím zhodnoťte plnění dále uvedených závazků podle uvedené osnovy – otázek:
A.) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY:
1) Provedeme revizi koncepce bytové politiky,
2) Prosadíme modernizaci právní úpravy pro činnost společenství vlastníků bytů a bytová družstva s ohledem na garanci vlastnických práv jejich členů.
3) Prosadíme zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR.
4) Podpoříme vznik forem dostupného nájemního bydlení určeného pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy.
5) Zajistíme pokračování dotačních programů určených na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukce panelových domů a revitalizace sídlišť.
6) Připravíme zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na okraji společnosti.
7) Vytvoříme podmínky pro obce, včetně oprávnění pro obce požadovat po investorovi v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.
8) Připravíme nový zákon o realitním zprostředkování, abychom zamezili nekalým praktikám v realitních činnostech, a tak co nejúčinněji ochránili spotřebitele.
B.) DALŠÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VAŠEHO SEKTORU, KTERÉ JE TŘEBA ŘEŠIT:
1) Navrhujeme tato opatření legislativního charakteru (vznik, úprava) zákona:
2) Další potřeby praxe vyžadující řešení.
3) Jaká opatření program vlády neobsahuje, ale navrhujete, aby se vláda na ně zaměřila.

Comments are closed