Přinese program vlády změny v bydlení?

     V reakci na doručené informace o programovém prohlášení vlády v kapitole „bydlení“ považujeme z významné, aby kromě této obecné, více méně politické programové proklamace byl v krátké době zpracován materiál podrobný, který by uváděl nejen cíle ale konkrétní nástroje, metody a opatření, které povedou k jeho realizaci. V závěru uvádíme, které části bychom doporučili v programovém prohlášení doplnit či upřesnit.

      S ohledem na všeobecně uznávanou skutečnost, že bydlení a bytová politika v České republice a situace zejména v dostupnosti bydlení není dobrá a spočívá dlouhodobě v krizi máme za to, že i úvodní materiál by měl být obsáhlejší a neměl by opomíjet všechny aspekty bytové politiky – tedy nejen opatření vedoucí k nové výstavbě všech typů vlastnictví, ale řešil též problémy občanů již bydlících a „otevřel dveře“ i novým formám výstavby tak, jak uvádíme dále. Nestačí se zaměřit jen na pomoc obcím ale nabídnout širší spektrum podpor výstavby.

     Zvolili jsme metodu deseti bodů témat, v této fázi jen s obecným stručným zhodnocením stávajícího stavu, cesty k řešení a též naše doporučení k případným konzultacím s odbornou praxí. V následující fázi jsme ochotni na řadě témat i nadále spolupracovat tak, aby vedla k jejich praktické realizaci.

     Souhrnně lze k doručenému materiálu konstatovat, že materiál je zaměřen zejména na aktivitu obcí a měst, sekundární, ale významný aspekt vybavenosti sídel, občanskou vybavenost a podobně. Nerozlišuje však charakteristické rysy a využitelnost uváděných typů bydlení – nájemního, vlastnického či družstevního, není zaměřen na podporu vlastních aktivit obyvatel, neuvádí konkrétní obsah zákona o podpoře bydlení a podle obsahu nepočítá s obnovou v EU obvyklé kategorie dostupného bydlení postaveného na levnějších formách výstavby nikoliv určených pro zisk investora nýbrž pro dostupnost občanům. K tomu podotýkáme, že tato metoda v zemích EU podle údajů organizace Housing Europe dosahuje více než 22. milionů bytů.

Připomínky podle oblastí bytové politiky:

 1. Stavební zákon:
 1. Doporučené řešení – popis problému:

Souhlasíme s tím, že moderní úprava stavebního práva vedoucí k modernímu pojetí řízení (nejen) o povolování staveb, územním plánování a podobně je velice významným předpokladem pro všechny formy a druhy výstavby. Současně se ale domníváme, že výsledek čtyřleté práce předchozí vlády není zcela tou normou, jak je autory proklamována. Novela je nezbytná, nestrpí odkladu. Není ale tou jedinou normou, která by sama o sobě významně ovlivnila dostupnost bydlení, kouzelným proutkem, který vše vyřeší, jak mnozí politici proklamují. Je jen jedním z významných předpokladů.

 • Forma realizace

Je třeba s ohledem na legisvakanční lhůty ale i kroky k realizaci konkrétních částí zákona, například vznik stavebního „superúřadu“, postupovat velice rychle. To ale neznamená návod k ukvapeným závěrům ale k odborné diskusi a hledání shody nad zásadami řešení, které pak legislativci vtělí do novely stávajícího nebo textu nového zákona. Cesta novely zdá se býti reálnější již z hlediska časového.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Komunikace napříč odborným spektrem, nejen s developery, ale i s obcemi, stavebními firmami, odbornými subjekty.

 • Konzultace

Bezodkladné jmenování pracovní skupiny odborníků.

 • Výstavba ve venkovských lokalitách:
 1. Doporučené řešení – popis problému:

Po rozsáhlé cenově výhodné privatizaci bývalých státních, později obecních bytů (též z důvodů otálení s deregulací nájemného) se většina bytového fondu včetně podstatné části bytů družstevních privatizovala. Později, když ceny na trhu vzrostly, řada vlastníků své byty prodala a dala přednost výstavbě rodinných sídel v okolí velkých měst. To přináší problémy v dopravní obslužnosti, dostupnosti služeb a podobně. Limitem je též cena pozemků a územní plánování.

 • Forma realizace

Tržně konformní nástroje, úvěrování staveb, ceny stavebních prací. Nové metody výstavby a druhů venkovských sídel, které popisujeme dále. Za nejvýznamnější metody, které vedou k cenové dostupnosti je podpora využití 3D metody tisku a též výstavba konformních ale malometrážních domů (Tiny houses)

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Téma zasluhuje speciální analýzu, též z hlediska ochrany životního prostředí, kvality staveb a technologií. Viz pod body.

 • Konzultace

Svaz měst a obcí, podnikatelé ve stavebnictví. Viz níže uvedené subjekty.

       2.1.) Nové dostupné postupy – malometrážní domy – Tiny houses

 1. Doporučené řešení – popis problému:

Jde o metodu jak konformně bydlet na malém prostoru, které se stává světovým fenoménem s rozlišným využitím[1]. Jejich rozloha se uvádí od 20 do 100 m2., což je již konformní bydlení. Stavba musí vyhovovat požadavkům konformity vybavení, aby kvalita života obyvatel nebyla nijak narušena. I v České republice existuje nabídka drobných dřevostaveb, pořizovací cena startuje cca na 0,5 mil. Kč. Koncepce by měla tuto formu podporovat a rozvádět.

 • Forma realizace

Je třeba navázat kontakt s dodavateli takových staveb, zkušenosti jsou i v jiných zemích EU, třeba ve Slovinsku či Francii. I v ČR jsou dohledatelné firmy nabízející drobné dřevostavby. Jde o stavbu, která není pevně připoutána k povrchu, a tedy s jednodušším procesem jejich povolování. Autoři revize stavebního zákona by měli tyto stavby vzít v úvahu nikoliv, aby je omezili, ale přesně definovali. Absence této definice v právní úpravě vede například pojišťovny k tomu, že, podle svého prohlášení, neumí tuto stavbu pojistit.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Je třeba nepodcenit vznik tohoto způsobu výstavby a vytvořit pro něj vhodné právní prostředí.

 • Konzultace

Firmy, které stavby zhotovují a konzultace s uživateli hotových projektů. Obojí jsou dohledatelní.

       2.2.) 3D technologie

 1. Doporučené řešení – popis problému:

3D tisk budov prochází rychlým vývojem v zahraničí ale i u nás. Vcelku rutinně tak mnohé firmy staví v USA, touto metodou dochází podle nich k cenové úspoře až 40%. Jde nejenom o tisk prostřednictvím tekutých stavebních hmot a tiskárny, ale též i tisk komponentů, částí stavby, které jsou namístě instalovány na zbudovanou základovou desku. Na rozdíl od Tiny house jsou ale běžnou stavbou, tedy na zbudované základové desce, ekologicky neutrální, obvykle s vlastními zdroji energie.

 • Forma realizace

Podpora výzkumu v ČR. ČVUT, Technická univerzita Liberec ve spolupráci s některými firmami (Žďár nad Sázavou, společnost ICE Industrial service a ICE Coral), která iniciovala vznik Evropského institutu pro materiály, automatizaci a stavebnictví. S (nejen) těmito institucemi je třeba konzultovat, popřípadě též využít zahraničních realizátorů, když s mnohými jsou již vytvořeny kontakty (Kalifornie, USA).

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Jde o novou, perspektivní metodu hodnou 21.století. Vize ministerstva by s ní měla počítat, analyzovat ji a podporovat.

 • Konzultace subjekty viz bod b)
 • Vlastnické bydlení

       Správa domů v bytovém spoluvlastnictví

 1. Doporučené řešení – popis problému:

Právní řád se doposud nevypořádal s právní úpravou dostatečně z hlediska praxe. Úprava přijatá vesměs poslaneckými návrhy v devadesátých letech byla v rámci nové kodifikace civilního a korporátního práva nahrazena institutem bytového spoluvlastnictví. Dlouhodobě prochází v praxi řadou problémů zejména při správě těchto domů s byty. S ohledem na to, že jde v ČR o nejsilnější segment bydlení „právem vlastníka“ (což není přesná definice ale vžitá) je pozornost, kterou exekutiva a zákonodárci této formě věnuji zcela nedostatečná.

 • Forma realizace

Komunikace se správci těchto domů a organizacemi vlastníků. V zásadě největšími správci takových domů ve velkých městech jsou bytová družstva. Analýza stávající úpravy a návrh změn by tedy měl probíhat v diskusi s nimi.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Před přijetím nové úpravy civilního práva byl odborníky doporučován například francouzský Code de coproprieté, nebo kanadský zákon o kondominiu. Vhodná právní úprava. která byn nepřinášela problémy občanům (viz film Vlastníci) je střednědobý úkol, který by ale měl být naplněn v tomto funkčním období.

 • Konzultace Svazy bytových družstev (SČMBD, SMBD, DMS ČR) jako správci s nejvyšším počtem bytů této formy.

       Výstavba bytů k prodeji občanům

 1. Doporučená řešení – popis problému:

Cena nových bytů je ovlivněna více faktory. Nesporně jedním z nich je poměr nabídky a poptávky, kdy v České republice je dlouhodobě převis poptávky. Občané, zejména mladí lidé pak uzavírají úvěry s hypotéčními bankami na cenu, která je na trhu uvedenými faktory ovlivněná. To přináší značné riziku cenové bubliny. Krize pandemie Covidu 19 a riziko zvýšení nezaměstnanosti ale i další faktory mohou vést ke kolapsu cen ale také schopnosti splácet přijatý závazek. Pokud občan – rodina tuto schopnost ztratí, poskytovatel úvěru využije svého práva a stavbu prodá za pokud možno nejvyšší dosažitelnou cenu. Důsledek? Občan ztratil byt, ale zůstala mu povinnost doplatit rozdíl mezi cenou nákupu a nuceného prodeje. Toto je (i dle zkušenosti z EU) největším rizikem neodpovědné bytové politiky, přehlížení regulace ceny tržné konformními nástroji, nejen kvantitou vystavěných bytů ale i diverzifikací výstavby bytů levnějších, dostupných a podobně.

 • Doporučená opatření:

Vize, koncepce bytové politiky má smysl, přináší-li komplexní vizi funkce bytového trhu ve všech jejích aspektech a součástech. Jedině tak povede k zvýšení dostupnosti bydlení. To je šance i této vlády.

 • Družstevní bydlení:

4.1.) Správa bytů v bytových družstvech

 1. Doporučené řešení – popis problému:

Družstva jsou formou existující již přes 170 let. Působí v mnoha odvětvích vždy jako forma spolupráce členů k dosažení cíle pro ně výhodnější cestou. Cílem může být jakákoliv služba, ale i práce či též bydlení. Fenoménu je, dík deformaci družstevní myšlenky v SSSR a následně po roce 1948 i u nás v zemědělství, věnována malá pozornost, ač například pravicoví politici v USA jsou patrony a obhájci této myšlenky již proto, že si lidé k naplnění svých potřeb hledají sami nejlepší cestu, mnohdy svépomocí. Bytové družstevnictví si zasluhuje zvláštní kapitolu v koncepci z více důvodů. Právní úprava, zejména v posledních letech, míjela Ministerstvo pro místní rozvoj a byla více ovlivňována jinými rezorty, zejména Ministerstvem spravedlnosti též v důsledků chyb, které se v praxi vyskytovaly a mnohdy je řešily soudy. Člen může své členství vcelku neomezeně úplatně převádět, a tak MS směřovalo svůj přístup k družstvům v jisté analogii s jinými formy vlastnictví. Proto je potřeba rozsáhlejší revize.

 • Forma realizace

Opět společná analýza s družstevními svazy a spolky z hlediska zkušeností z praxe.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Vláda a MMR by mělo respektovat též mezinárodní úmluvy a rezoluce OSN o podpoře družstevnictví, které jsou opakovaně přijímány, ale naše vlády si jich nepovšimly. Ty právě nabádají vlády k trvalé komunikaci a podpoře rozlišných forem družstevnictví.

 • KonzultaceSČMBD, SMBD, DMS ČR

       4.2.) Výstavba domů bytovými družstvy

 1. Doporučené řešení – popis problému:

Doposud se obnova družstevní výstavby zvažuje jen v Praze. Několik družstev výstavbu bytů provádí průběžně, ale v relativně malém rozsahu. Většinou se ceny jimi stavěných bytů, když stavby jsou realizovány v součinnosti s developery, neodlišují od ceny bytů určených do vlastnictví. Jedinou výhodou (dá-li se to tak nazvat) je úvěrování výstavby, kdy družstevní domy úvěruje družstvo, které splátky úvěru rozpočítává na členy. Právní úprava pak neomezuje členy v dispozici s byty, a tak se v mnohých případech, kdy cena výstavby byla na místním trhu nižší než nabídka bytů vlastnictví, ještě před kolaudací byty se ziskem členy úplatně se ziskem převáděly. Existuje sice platná úprava družstva sociálního, kde takové spekulativní převody připuštěny nejsou, ale v praxi se nevyužívá. Bytová družstva jsou při doplnění právní úpravy, též jako subjekty neziskové podle již dokončeného ale neschváleného zákona o dostupném bydlení, velice vhodným subjektem. Bohužel, odborný přístup dosud MMR v této věci podceňovalo.

 • Forma realizace

Kromě „běžné“ výstavby je třeba zvažovat výstavbu družstvem sociální k využití též pro bydlení osob částečně schopných nést náklady takového bydlení jako subjekt sociálního bydlení.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Analýza využitelnosti bytových družstev a jejich odlišení od bytů vlastnických, finanční a úvěrová pomoc a podpora, v neposlední řadě i pomoc při zakládání družstev občany jako jejich osobní iniciativy. Samostatná analýza využitelnosti.

 • Konzultace SČMBD, SMBD DMS ČR
 • Nájemní bydlení
 1. Doporučené řešení – popis problému:

Nájemní bydlení bylo až do roku 2005 jakousi nejlevnější formou užívání bytu přenošenou regulací. Postupná deregulace završená novou úpravou civilního práva však přinesla i jiné problémy, když určení „místně obvyklého nájemného“, které má tlumit změny výše nájemného občanů již bydlících (na rozdíl od nových nájemníků, kteří nabídku na pronájem a výši nájemného přijmou, nebo nikoliv) však dodnes nepřináší exaktní stanovení této výše. Sdružení nájemníků se dovolává zahraničních zkušeností, zejména z Německa či Skandinávských zemí. Současný stav vyžaduje též analýzu a vyhodnocení zkušeností a podle výsledků úvahu nad změnou uvedených metod.

 • Forma realizace

Komunikace s organizacemi pronajímatelů i nájemníků.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Cesty vedoucí k exaktnímu určení nájemného v místě obvyklého, jako veřejnému údaji v místě užívání bytů, cenové mapy.

 • Konzultace SON, OSMD

       5.1. Výstavba nájemních bytů

 1. Doporučené řešení – popis problému:

Cenová nedostupnost nových bytů vede developery čím dál častěji k úvaze o výstavbě bytů nájemních jako k bezpečné a ziskové formě podnikání. Stejnou cestou jdou i významní evropští poskytovatelé, například firma Hemstaden, která působí na Ostravsku. Je ale nutné uvažovat též o jiném využití. Dík regulaci nemají dnes obce dostatek bytů. Přes úvahy minulých vlád nebyla přijata v zákonech zásada práva obce, poskytuje-li pozemek k výstavbě, žádat od developerů za nákladovou cenu určité procentu bytů pro své potřeby. Způsob propracovaný například v Británii je velice účinný. Též propracování metody PPP – spolupráce veřejného a soukromého sektoru nejsou dostatečně využívány.

 • Forma realizace

revize podmínek pro uvedené formy výstavby nájemních bytů, forma podpor jsou-li byty určeny například pro bydlení sociální a podobně.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Využití zkušeností firem a modelů spolupráce například v Británii či Rakousku.

 • Konzultace SMO ČR, Asociace developerů, Sdružení podnikatelů ve stavebnictví.
 • Dostupné bydlení
 1. Doporučené řešení – popis problému:

Volání po funkční, tržně orientované bytové politice s cenovou dostupností se kategorii dostupného bydlení nevěnovalo. Vlády po roce 1989 povětšinou buď zastávaly názor, že privatizace bydlení vyřeší samoregulace a tržně konformním nástrojům se nevěnovaly, nebo dopustily přenošení regulace nájemného bydlení. Přitom historie a společná základy právního řádu například s Rakouskem (Zákony z roku 1873 o neziskových společnostech v bydlení) ani doporučení mnohých zemí v rámci EU dosud žádný výsledek nepřineslo.

Nová kategorie cenově dostupného bydlení patří k nejvýznamnějším oblastem, které rozhodnou o tom, zda vláda přinese opravdu změny v dostupnosti bydlení, aniž by „uškodila“ výstavbě bytů developery, anebo setrvá v této oblasti jen ve verbální podpoře bydlení.

 • Forma realizace

V zásadě jde o dvě možnosti.

Tou první je revize již zpracovaného a s výjimkou třetího čtení parlamentně projednaného návrhu „Zákona odstupném bydlení“, který obnovuje princip výstavby v intencích „veřejné prospěšnosti“. Ten umožňuje vznik právnických osob, které přijmou určitá omezení při výstavbě a užívání levnějších bytů. Na obsah zákona odkazujeme.

Tou druhou je jednodušší forma (britského modelu) kdy namísto více právnických osob vzniká jeden specifický subjekt – právnická osoba sui generis, bytová asociace, která je nositelem výstavby na obdobných principech. Zákon v obou případech dává určitá oprávnění obci, zejména iniciační.

Poněkud (nesprávně) mimo stojí výstavba bytů družstevních cestou družstev sociálních, o kterých je zmínak v bodě o družstvech pojednávajících.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.
 • Konzultace Odborným partnerem úpravy projednávané v Parlamentu byla mj. AK Becker & Poliakoff, která zejména z pověření předkladatelů vedla jednání o společném textu MMR a skupiny poslanců. Odborníkem, který se dlouhodobě studiu těchto forem zabývá je též JUDr. Ivan Přikryl, jako nezávislý odborník a Sdružení malých bytových družstev a společenství vlastníků.
 • Sociální bydlení
 1. Doporučené řešení – popis problému:

Předchozí vláda, v rozporu se svým programovým prohlášením, kde se zavázala „připravit zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb bytové nouze občanů v bytové nouzi či na okraji společnosti“. Nevytvořila v zásadě žádné podmínky pro pomoc obcím o kterých hovořila.

Spolu s právní úpravou dostupného bydlení je bydlení sociální místem, kde se rozhodne o kvalitě a úspěchu bytové politiky této vlády. Obvyklé rozpaky politiků zejména pravicového zaměření by měla eliminovat zkušenost katastrofálních parametrů dostupnosti bydlení i pokračující „rozkvět“ tzv. „obchodu s chudobou“. Bez odborníků praxe vláda ani ministerští úředníci řešení nepřinesou.

 • Forma realizace

Podle výsledku studie a pojetí celé koncepce bytové politiky úprava zákonem.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Doporučili bychom ovšem podrobnější studii k dosažení cíle. Zatížit obce povinnostmi bez vytvoření finančních zdrojů, odborné podpory a lepší definice práv a povinností lidí, kteří takovou pomoc potřebují, způsobí opět jen „uvíznutí“ v nečinnosti pro logický nesouhlas obcí. Jde (nejen) o finanční zdroje, ale o právní rámec takového zákona. Při studiu těchto podkladů je více míst, která jsou pro sociální bydlení v různých úrovních využitelná. Od malých staveb, přes PPP projekty, 3D tisk, úpravu zákonem o dostupném bydlení přes úpravu sociálního družstva. Sociální bydlení je průsečíkem těchto snah. Ekonomické analýzy jsou dostupné a pro snahu o stručnost je v této fázi neuvádíme.

 • Konzultace doporučujeme konzultace se všemi subjekty uvedenými v závěrů.
 • Sdílené ubytování, krátkodobý pronájem a investiční byty
 1. Doporučené řešení – popis problému:

Poměrně novým fenoménem je sdílené ubytování, možná i sdílené bydlení. Spojení pojmů „krátkodobého pronájmu“ a „sdíleného ubytování“ není správné a oba fenomény vyžadují vlastní právní úpravu. Od diskutabilnímu „využívání bytu kolaudovaného jako byt k hotelnictví“ až po zneužití fenoménu sdílené ubytování kde nikdy nikdo nebydlel, jde o investiční byt a sdílení je jen zástěrkou. Problém přináší narušování soužití v domě, které trápí ostatní bydlící. Regulace právem je proto více než žádoucí. MMR ji ale dlouhodobě ignorovalo. Je třeba výkladu pojmů „podnájem části bytu“ (§ 2274 o.z.) a „ubytování“ )§ 2326 o.z.) a pojem „sdílené ubytování“, které bývá často zneužíváno namísto spoluužívání, ubytování ovšem v zařízení, které k tomu není například kolaudačním rozhodnutím určeno.

 • Forma realizace

Rozšíření snadného zprostředkování tzv. sdíleného ubytování, většinou platformou Airbnb (jejíž název sám vyjadřuje záměr „nechat přespat na nafukovací matraci“) si vyžádá, stejně jako v mnohých zemích, právní úpravu, která omezí obcházení pravidel krátkodobosti a neodpovědnosti za chování hostů. Kusé návrhy jsou nekompletní a částečné (návrh Magistrátu Prahy) a MMR by mělo přinést komplexní právní úpravu (jistou cestu ukazoval neprojednaný poslanecký návrh zákona).

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

Úpravu zákonem

 • Konzultace SMO ČR a platforma za spokojenost občanů v Praze
 • Finanční nástroje, podpora výstavby, ekonomické modely
 1. Doporučené řešení – popis problému:

Je třeba posuzovat možnou podporu nejen z hlediska pravidel veřejné podpory EU (kde si některé země vymínily výjimky – například Německo na území bývalé NDR) ale k jednotlivým kategoriím a zejména ve vztahu k žadatelům. Jde jak o podporu mladých rodin s dětmi, tak i seniorů či lidí v nouzi na na okraji společnosti. Diferenciace forem pak bude nezbytná pro všechna odvětví, též určení limitů a pravidel.

 • Forma realizace

Možnou cestou je zmíněný zákon o podpoře bydlení, ovšem nejen zaměřený na obce, jak je uvedeno v programu, ale na všechny formu a kategorie občanů, jak uvedeno výše.

 • Stručný popis obsahu doporučeného opatření.

K podpoře iniciativy obcí a zejména občanů, například při vlastní přípravě projektů družstevní výstavby schází subjekt, který by poskytoval metodickou pomoc těmto aktivitám v oblasti technické, ekonomicko-rozpočtové a právní. Státní fond rozvoje bydlení byl přejmenován na státní fond podpory investic a tyto služby neposkytuje. Vznik podobného útvaru formou malé vládní agentury pro podporu bydlení by se určitě vyplatilo, jde o řádově maximálně dvě desátky odborných pracovníků. To jistě není nepřekonatelnou bariérou, přináší-li to prospěch občanům.

 • Konzultace Dotčené subjekty.
 1. Doporučené závěry:

     Text kapitoly bydlení nevylučuje zaměření na žádný z uvedených okruhů problémů zpracovaných pod body 1 až 9 tohoto materiálu. Doporučili bychom určité změny formulace, pokud budete souhlasit s námi uvedenými argumenty takto:

Bydlení

 • Jsme si vědomi, že bydlení jako životní potřeba občanů vyžaduje komplexnost a provázanost všech opatření vedoucí k zvýšení jeho dostupnosti, dosažitelnosti a udržitelnosti. Situace zejména v dostupnosti bydlení není uspokojivá. Proto rozpracujeme a předložíme veřejnosti neprodleně a podrobně jednotlivé kroky v bytové politice, které vláda bude realizovat.
 • Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci i jistoty bezpečného domova. Zvláštní pozornost si zaslouží mladé rodiny a senioři, kterým zajistíme důstojnější podmínky.
 • Přijmeme zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel. Chceme přinést nové možnosti výstavby bytů za dostupnou cenu pro obce ale i občany, bytová družstva či ostatní investory. Zákon bude formulovat způsob a pravidla jejich financování.
 • Budeme spolupracovat s odbornými svazy a spolky při přípravě jednotlivých kroků a koncepčních krocích. Chceme s nimi vyhodnotit podmínky pro bydlení vlastníků, nájemníků a družstevníků a případně revidovat právní úpravu pro jejich činnost.
 • Současně podpoříme aktivity občanů při snaze získat důstojné bydlení a podpoříme nové formy výstavby moderními technologiemi, včetně využití 3D tisku či malých ale komplexních mobilních staveb.
 • Zajistíme, aby si senioři a osoby se zdravotním postižením mohli volit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením s dostupnými službami.
 • Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry. Čtvrtý rok volebního období touto formou vybudujeme 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc.
 • Snížíme DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů.
 • Sestavíme cenovou mapu pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni ORP.
 • Přesuneme více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic, a to i na přípravu projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a brownfieldů pro účely bydlení, včetně rekonstrukcí zanedbaného bytového fondu. Podpoříme nákup a případně zbourání zchátralých budov v intravilánech měst a obcí, pokud místo nich vzniknou nové domy pro bydlení. Poskytneme potřebnou odbornou pomoc při přípravě výstavby v oblasti metodické pomoci.
 • Nabídneme výhodné formy financování na podporu výstavby, a to s důrazem na potřeby seniorů, mladých rodin nebo sociálně či zdravotně handicapovaných osob.
 • Připravíme právní úpravu a pravidla pro poskytování sociálního bydlení pro občany s nižšími příjmy a na okraji společnosti.
 • Nabídka kvalitních projektů typových bytových domů pro obce a města – stát je zadá formou architektonických soutěží.
 • Podporujeme využití lokálních, moderních a šetrných technologií a recyklovaných materiálů. 
 • Spolu s rozvojem bytové výstavby budeme dbát na občanskou vybavenost: stavme funkční, přátelská města, ne mrtvé rezidenční zóny.
 • Zkrátíme odpisovou dobu na 20 let, abychom investory motivovali k výstavbě nájemního bydlení.
 • Snížíme odpisovou lhůtu ostatních budov kromě bytových u investic s minimální spotřebou (fotovoltaické panely na střeše, využívání dešťové vody, tepelné čerpadlo pro vytápění).
 • U výstavby nových domů nastavíme transparentní a předvídatelná pravidla mezi samosprávami a investory. Podpoříme využívání plánovacích smluv. Odmítáme NIMBY efekt, podpoříme představení investorských záměrů včetně komunikace s občany.
 • Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě). Zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení.
 • Oživíme aktivity v mezinárodních dohodách, které usilují o udržitelnost života a bydlení ve městech, jako je Nová agenda pro města (OSN) nebo Městská agenda EU.
 • Uvolníme pozemky v držení státu a převedeme je obcím za účelem bytové výstavby a související infrastruktury. Posílíme roli samospráv v územním plánování a podpoře bydlení.

K objasnění námi uvedených principů jsme připraveni kdykoliv k odborné diskusi.


[1] Samospráva Los Angeles a mnozí privátní podporovatelé například pro vysloužilé veterány americké armády opatřili větší množství takových příbytků, hodí se v tom nejmenším rozměru i pro dočasné bydlení sociální.

Comments are closed