Historie kauzy OKD díl 1 vyšetřovací komise

Když panu Babišovi začala poslanecká sněmovna vytýkat jeho styky s novináři, kteří měli evidentně kontakty s lidmi, kteří nelegálně získávali informace s vyšetřovacích spisů, vyškrábl jeden zoufalý poslanec ANO informace, že jsem já psal na soukromý e-mail Sobotkovi informaci, ve které jsem měl uvádět „měl jsem možnost nahlédnout do spisů“. Tak jsem byl po čase 2 x uváděn v diskusi jako nějaký pokoutný šejdíř porušující zákon.

Uvádím své dvě reakce. Tu první jsem psal z New Yorku, kde teď dlouhodobě trávím větěinu času a poslal jsem ji předsedovi poslaneckého klubu ČSSD Romanu Sklenákovi.

Úplné znění:

Vážený pane předsedo,

 

Momentálně nejsem, jak víte, v České republice ale v zahraničí. Pozorně sleduji schůzi Poslanecké sněmovny PČR na ČT 24 a zaslechl jsem, že někdo četl e-mail poznámku nějakého poslance (faktickou) kde mě jmenuje jako “novináře“ s tím, že jsem psal premiérovi, že jsem nahlédl do spisu v kauze trestního řízení před soudem s panem znalcem Douchou.

Nejsem novinář, ale stranický expert, který se od roku 2005, tehdy z pověření premiéra Paroubka dlouhodobě zabýval analýzami kauzy OKD s akcentem na problematiku bytů OKD, což jsem činil až do roku 2010.

Když se o kauze začalo hovořit, požádal mě sbor poradců na Úřadu vlády, aby se podle veřejně dostupných materiálů a předaných stanovisek Evropské komise pokusil celou kauzu rekonstruovat a analýzu předložit.

To jsem také učinil a opakovaně jsem materiál veřejně publikoval. Na základě této publikace v médiích, blozích a na mých osobních stránkách www.ivanprikryl.cz mě kontaktoval emailem pan Doucha. Neexistuje žádný právní předpis, který by mě zakazoval vyslechnout názor tohoto pána. Ten mě předložil posudek, který, jak řekl, byl součástí spisu soudního (on jej tam vložil) a o tomto posudku hovořím.

Jsem právník, nikoliv novinář, bývalý statní úředník s dodnes platnou bezpečnostní prověrkou na stupeň „tajné“. Dobře znám svá oprávnění a vždy, i v době jako šéf Úřadu vlády ČR jsem odmítal všechny „nosiče informací“ a lobbyisty, kteří se snažili ovlivňovat ústavní činitele. Někteří z nich jsou i přímí aktéři dnešního jednání.  Proti tomuto nařčení se tedy ohrazuji.

 

New York, 10. 5. 2017 10 hod. místního času

 

                                                                                         JUDr. Ivan Přikryl

 

Poslancům to nestačilo a tak v rozprake zprávě vyšetřovací komise k únikům z policejních spisů, ač toto slyšeli, začali touto kartou znovu hrát. Komise mě vyzvala již dřív abych ji podal stanovisko. Přečtěte si a závěr si učiňte sami.

 

STANOVISKO

PRO PARLAMENTNÍ KOMISI

k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

 

Stanovisko podává JUDr. Ivan Přikryl

Podle informace bezpečnostního útvaru KPS PČR vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny „k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu“ by Vás ráda vyslechla jako svědka.

V současné době jsem dlouhodobě v New Yorku a do ČR přijedu 31. 8. 2017. Po telefonickém dohovoru posílám toto své vyjádření a po návratu, bude-li to třeba, se před vyšetřovací komisi rád dostavím.

Podle předchozích vystoupení některých poslanců (na které jsem též cestou předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka reagoval) dovozuji, že někteří poslanci pojali podezření z mého soukromého e-mailu premiérovi Sobotkovi tohoto znění (kopírováno z originálu):

 

 

ivan prikryl <ivan.prikryl@gmail.com>
20.12.15

 

komu: bosobotka

 

Vážený pane premiére,

pro Vaše časové vytížení a také proto, že na týden odjíždím mimo ČR Vás chci informovat, že jsem podle našeho dohovoru učinil úkony v kauze OKD tak, jak jsme o nich hovořili.

Pro budoucí vývoj (předpokládám i v soudním řízení) je rozhodující a dosud nepředložený dopis Evropské komise ministru zahraničí z roku 2011, kde EK prověřovala všechny do té doby známé záležitostí včetně trestního oznámení, což ve spise podrobně rozebírá. Přes toto vše potvrdila správnost stanovené ceny. Protokol bude předložen soudu.

Mě jsem možnost nahlédnout do spisu. S omluvou, pojala mě hrůza, jaké právní nepřesnosti obsahují argumenty obžaloby kdy například běh času není pro PČR a Státního zástupce významný faktor a obviňuje osoby za úkony, které někdo jiný učinil mnohem dříve bez jakékoliv jejich součinnosti. Odpustím si další podrobnosti, protože to vše jen dokazuje, že se buď orgány činné v trestním řízení až trestuhodně mýlí, jinou alternativu (snad) ani nelze připustit.

 

To, co je ale pro dříve zpracované mé expertní stanovisko významné je fakt, že ke snížení základního kapitálu z 27,8 mld. na 24,3 mld. Kč a to stažením 3,5 tisíce akcií a jejich odprodej za cenu 1 Kč za akcii. Toto je skutečně čin trestuhodný a ten způsobil, že stát byl od tohoto okamžiku v postavení minoritního akcionáře. Tenhle úkon byl učiněn 28. 5. 1996 ministrem pro privatizaci Janem Skalickým. Pár dní poté, 30. 6. 1996 toto ministerstvo zaniklo! Tuto informaci jsme dosud neměli.

Expertízu o tyto údaje doplním. Nabízím znovu, že na půdě ČSSD mohu udělat po novém roce tiskovou besedu k těmto záležitostem a vše na ni sdělit.

Teď jde hlavně o to, abyste měl tyto informace Vy. Bylo by dobré, pokud byste uložil někomu z Úřadu vlády, aby se pokusil v archivu najít záznam z tohoto jednání vlády v roce 1996 popřípadě celý materiál.

 

Tolik aktualizace stavu.

 

Jinak jsem poslal mailem na Váš sekretariát návrh ohledně té „bytové tripartity“. Mluvil jsem s mnohými kolegy (např. F. Luklem ze SMO) a taková Vaše aktivita by byla velice vítána. To ale (snad) až po novém roce.

 

Vše nejlepší v Novém roce a klidné Vánoce, je-li to vůbec možné.

 

Ivan Přikryl

 

Tolik doslovné znění mé zprávy.

Zprávu kopíruji jen proto, že byla zveřejněna nejspíš politickou konkurencí, ke které jsou poslanci zcela slepí. Zcela se pak pomíjí, že v případě získání a zveřejnění e-mailů soukromé adresy bosobotka@seznam.cz šlo přinejmenším o porušení zákona na ochranu osobních údajů. Ustanovení § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů stanoví povinnost správce (seznam.cz) přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Přístup do e-mailové schránky bez souhlasu pana Sobotky nebyl oprávněným přístupem, jednalo se tudíž o porušení povinnost při zabezpečení osobních údajů (§ 13 zákona o ochraně osobních údajů).

Je třeba zohlednit rovněž čl. 13 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR:

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Proto využití takto, v rozporu se zákonem získané informace poslanci považuji za velice nestandardní a za hranicí zákonnosti.

Přes uvedené k předmětnému podezření, že jsem předkládal premiérovi jakési protokoly v rozporu se zákonem získané, uvádím:

 

Kauze OKD se věnuji od roku 2006 kdy jsem byl pořádán tehdejším premiérem Jiřím Paroubkem o zpracování prvotní analýzy s akcentem na tzv. hornické byty, které po získání majority nad firmou pan Bakala veřejně slíbil k převodu do vlastnictví nájemníkům ale později (když na základě zákona o jednostranné deregulaci nájemného, jehož jsem byl spoluautorem) tento slib vzal zpět, neboť pochopil, že ze ztrátové investice se stane investice zisková.

 

Po zpracování prvotní analýzy jsem vedení ČSSD doporučil oslovit experty, kteří nemají přímou vazbu na ČSSD a jejich objektivita je jasná. Byl akceptován můj návrh a oslovena advokátka JUDr. Hana Marvanová, která tuto analýzu podrobně na základě zakázky ČSSD rozpracovala.

 

V roce 2015 jsem byl předsedou vlády osloven, zda bych mohl svoji zprávu aktualizovat na základě v té době známých skutečností. Originál jemu předané analýzy přikládám.

 

V důsledku svého působení v různých pozicích ve státní správě[1] jsem držitel bezpečnostní prověrky na stupeň tajné a tedy osobou, která zná podmínky práce s utajovanými skutečnostmi a konstatuji, že žádný z podkladů mě pro potřeby analýzy předložených neměl označení nebo charakter utajované skutečnosti dle zákona č. 412/ 2005 Sb.  o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Znám též trestní řád, kdy se této Vámi označené kauzy týká zejména oddíl šestý § 65 který upravuje okruh osob s právem nahlížet do soudního spisu, pořizovat si z něho výpisky nebo kopie a vím, že toto právo svědčí účastníkům soudního řízení, nesporně obviněnému.

 

Mnou zpracovaný protokol jsem předal Úřadu vlády ČR a také jej zveřejnil na svých soukromých stránkách www.ivanprikryl.cz, kde jsou v archivu zveřejněny dodnes. Bez ohledu na sympatie k té, které politické straně mě velice irituje účelová slepota politiků, kteří tuto kauzu nikdy důsledně neřešily, a tak pominuly události z roku 1996, kde bylo založeno bezpříkladné odcizení majetku státu a vědomě předány akcie v hodnotě 3,5 mld. Kč za 1 Kč soukromým investorům potažmo panu Bakalovi. Proto jsem poměrně často v různých blozích a též v rozsáhlém článku otištěném v Právu tuto kauzu publikoval.

V tom důsledku mě kontaktoval obviněný znalec pan Doucha. Má komunikace s ním byla telefonická i elektronická mám ji archivovanou. Protože, na rozdíl od ctěných poslanců, nehodlám á priori bez souhlasu pana Douchy jednostranně tuto komunikaci zveřejnit, pro tento okamžik se omezím na konstatování, že jsem se s panem Douchou osobně sešel, předal mu protokol Evropské komise (též v příloze), neboť po odborné stránce souhlasím s tím, že jako znalec měl ocenit hodnotu akcií, nikoliv hodnotu nemovitostí, tato kauza, bohužel, není předmětem činnosti vyšetřovací komise, a tak ji dále rozvíjet nebudu.

Pan Doucha mě dal nahlédnout do některých posudků a informoval mě o průběhu řízení. Žádná s informací nebyla charakteru utajované skutečnosti a trestní řád takový postup obviněnému nezakazuje. Proto jsem v E-mailu použil termín „nahlédnout do spisu“ tedy spisu soudního.

Jiné informace jsem k posouzení kauzy nepotřeboval, ani neshromažďoval.

 

Tolik uvádím k dotazu a přikládám svoji analýzu a protokol EK k předmětné věci.

 

V případě potřeby vysvětlení jsem připraven po 31. 8. 2017 se před komisi dostavit.

 

 

 

JUDr. Ivan Přikryl


[1] Vedoucí úřadu vlády 2005/6, náměstek ministra MMR 2004/5, ředitel kabinetu předsedy PS PČR 2006/10

Comments are closed