Usnesení VS OSN k podpoře družstev z 11. 10.2019

Originál k dohledání na stránkách UN
________________________________________

Organizace spojených národů A / C.3 / 74 / L.16

Valné shromáždění Distr .: Limited
11. října 2019
Původní: anglicky
19-17632 (E) 151019
* 1917632 *
Sedmdesáté čtvrté zasedání
Třetí výbor
Bod 25 (b) pořadu jednání

Sociální rozvoj: sociální rozvoj, včetně otázek
vztahující se ke světové sociální situaci a mládeži, stárnutí,
osoby se zdravotním postižením a rodin,
Mongolsko: návrh usnesení

Družstva v sociálním rozvoji

Valné shromáždění,
Připomínajíc svá usnesení 47/90 ze dne 16. Prosince 1992, 49/155 ze dne 23. Prosince 1992
1994, 51/58 ze dne 12. Prosince 1996, 54/123 ze dne 17. Prosince 1999, 56/114 ze dne 17
19. prosince 2001, 58/131 ze dne 22. prosince 2003, 60/132 ze dne 16. prosince 2005,
62/128 ze dne 18. prosince 2007, 64/136 ze dne 18. prosince 2009, 65/184 ze dne 21. prosince
2010, 66/123 ze dne 19. prosince 2011, 68/133 ze dne 18. prosince 2013, 70/128 ze dne
17. Prosince 2015 a 72/143 ze dne 19. Prosince 2017 týkající se družstev v roce 2007
sociální rozvoj,

Uznávajíce, že družstva ve svých různých formách podporují úplnou
možnou účast na hospodářském a sociálním rozvoji místních komunit
a všichni lidé, včetně žen, mládeže, starších osob, osob se zdravotním postižením a domorodé národy, jejichž začlenění posiluje hospodářský a sociální rozvoj,
a přispívá k vymýcení chudoby a hladu,
Uznávajíce také, že jako družstevní podniky často slouží pro sociálně vyloučené a zranitelné skupiny obyvatelstva, které jsou založeny na tradičním zisku
podniky nemusí být nejlépe připraveny k řešení, jsou proto pro EU důležité
podpora politik sociálního začleňování, které vedou k inkluzívnímu rozvoji, zejména v roce 2007;
rozvojové země,
Uznávajíce, že družstva a další sociální organizace mohou být
nástrojem při podpoře spravedlivého přechodu při práci na změně klimatu
přizpůsobení a zmírnění,

Znovu potvrzuje přijetí výsledného dokumentu Organizace spojených národů
summit pro přijetí rozvojové agendy po roce 2015, s názvem

„Transformace našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030“,
a
a bere na vědomí, že v nich byla uznána role družstev v členských zemích UN provádění agendy 2030 a ve vztahu k financování rozvoje,
Uznávajíce důležitý přínos a potenciál všech forem družstva navazující na Světový summit o sociálním rozvoji a v členských zemích UN,
• Čtvrtá světová konference o ženách, včetně jejich pětiletých recenzí, Spojené
• Konference národů o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III),
• světový potravinový summit, druhé světové shromáždění o stárnutí, mezinárodní
• Konference o financování rozvoje, světový summit o udržitelném rozvoji
• Rozvoj a summit OSN pro přijetí po roce 2015
• rozvojová agenda,
Vezmeme na vědomí potenciální roli rozvoje spolupráce v členských státech UN,
zlepšení sociálních a hospodářských podmínek domorodých obyvatel a obyvatelstva
komunity,
Vítáme úsilí Organizace pro výživu a zemědělství Spojených států
Národy ukážou roli zemědělských družstev, včetně zlepšování potravin
bezpečnost a výživa, zejména ve venkovských oblastech, podpora udržitelného zemědělství
postupy, zlepšení zemědělské produktivity zemědělců a usnadnění přístupu
na trhy, úspory, úvěry, pojištění a technologie,
1. bere na vědomí zprávu generálního tajemníka;
2. S uznáním oslav Mezinárodního roku 2007
Družstva, v roce 2012;
3. vybízí všechny členské státy, jakož i OSN a všechny ostatní členské státy
příslušné zúčastněné strany, aby sdílely osvědčené postupy zjištěné prostřednictvím činností v průběhu Mezinárodního roku družstev a pokračovat v nich činnosti;
4. připomíná návrh akčního plánu týkajícího se družstev na rok 2012 a dále, který vychází
k výslednému dokumentu schůzky expertní skupiny, která se konala v Ulánbátaru v roce 2011
– pro podporu družstev pro udržitelný socioekonomický rozvoj, –
podporovat cílené a účinné sledování činností mezinárodního roku,
v rámci stávajících zdrojů;
5. upozorňuje vlády na doporučení obsažená v zprávě generálního tajemníka zaměřit podporu na družstva jako udržitelnou a úspěšné obchodní podniky, které přímo přispívají k důstojnému zaměstnání generace, vymýcení chudoby a hladu, vzdělávání, sociální ochrana, včetně všeobecné zdravotní pojištění, finanční začlenění a vytvoření dostupného bydlení možnosti v různých hospodářských odvětvích v městských a venkovských oblastech a jejich přezkum stávající právní předpisy a nařízení, díky nimž bude vnitrostátní právní a regulační prostředí, které přispívá k vytváření a růstu družstev zlepšováním stávající zákony a předpisy a / nebo zřízení nových, zejména v oblastech přístupu ke kapitálu, autonomii, konkurenceschopnosti a spravedlivému zdanění;
6. vyzývá vlády a mezinárodní organizace ve spolupráci s družstva a družstevní organizace, k posílení a budování kapacity členských států UN všechny formy družstev, zejména ty, které provozují chudí, mladí lidé, ženy, osoby se zdravotním postižením a další zranitelné skupiny, aby mohly posílit lidé transformovat své životy a společenství pozitivně a budovat inkluzivní a zvýšit smysluplnou účast žen a mladých lidí v EU družstva, zejména v jejich rozhodovacích procesech;
7. vyzývá vlády, aby posílily úsilí o zvýšení bezpečnosti potravin; výživa a udržitelná výroba a spotřeba a zaměřit úsilí na drobní zemědělci a zemědělkyně, jakož i zemědělská a potravinářská družstva a sítě zemědělců podporované opatřeními na zlepšení přístupu na trhy a finanční kapitál, vytvářet příznivé domácí i mezinárodní prostředí a posílit spolupráci napříč mnoha iniciativami v této oblasti, včetně regionálních iniciativy;
8. vybízí vlády, aby podporovaly přístup k informacím a komunikační technologie jako životně důležitý kanál pro spolupráci a rozšiřování družstev, zejména ve venkovských oblastech, usilujících o uzavření digitálního pohlaví dělí se;
9. vybízí rovněž vlády, aby posílily a rozšířily dostupnost, přístupnost a šíření výzkumu operací založeného na důkazech a příspěvek družstev k vytvoření statistického rámce pro systematické shromažďování komplexních a členěných údajů o nejlepších postupech a – družstevní podniky, s přihlédnutím k dostupným metodologiím, jako je pokyny týkající se statistiky družstev, ve spolupráci se všemi a zvýšit informovanost veřejnosti o vazbách mezi družstvy a udržitelný rozvoj, zejména v oblasti sociálního začleňování, slušný vytváření pracovních míst, vymýcení chudoby ve všech jejích formách a rozměrech, nerovnost
– snížení, rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek, a -budování míru;
10. Vyzývá vlády, příslušné mezinárodní organizace, specializované agenturám a místním, národním a mezinárodním družstevním organizacím pozorovat každoročně Mezinárodní den družstev, první sobotu v roce 2007 Červenec, jak prohlásilo Valné shromáždění ve svém usnesení 47/90;
11. vyzývá vlády, aby ve spolupráci s družstevním hnutím: rozvíjet programy zaměřené na posílení budování kapacit družstev, včetně posílení organizačních, řídících a finančních dovedností jejich členů, při současném dodržování zásad rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek a zavedení a podpora programů pro EU zlepšit přístup družstev k novým technologiím;
12. žádá generálního tajemníka, aby ve spolupráci s příslušnou sjednocenou agenturou Národy a další mezinárodní organizace a národní, regionální a mezinárodní družstevními organizacemi, pokračovat v poskytování podpory členským státům, v jejich úsilí o vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj družstev, integrujících hodnoty spolupráce, principy a obchodní modely do v členských státech vzdělávací programy, včetně školních osnov, podle potřeby, zajištění – pomoc při rozvoji lidských zdrojů, technické poradenství a školení a – podpora výměny zkušeností a osvědčených postupů mimo jiné prostřednictvím konference, workshopy a semináře na vnitrostátní a regionální úrovni v rámci EU stávající zdroje;
13. žádá také generálního tajemníka, aby se předložil valnému shromáždění na svém sedmdesátém šestém zasedání zprávu o provádění tohoto usnesení.

(hrubý překlad strojový)

Comments are closed