Usnesení vlády z roku 2004

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y
P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 15. září 2004 č. 904
R o z h o d n u t í
o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli
1. Identifikace obchodní společnosti: OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ: 72830, IČ: 00002593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122 (dále jen „Společnost”).
2. Číslo privatizačního projektu: 40017.
3. Výše základního kapitálu: 24 300 000 000,- Kč.
4. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč.
5. Procentní podíl prodávaných akcií na základním kapitálu Společnosti 45,8831 %.
6. Počet, druh a forma prodávaných akcií: 11 149 594 kusů registrovaných kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě, ISIN CZ0005100651, ve formě na majitele.
7. Kupní cena jedné akcie: 367,72 Kč.
8. Kupní cena celkem: Kupní cena za všechny akcie bude činit 4 100 000 000,- Kč.
9. Způsob privatizace: Rozhodnutí o privatizaci vydané podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a to přímým prodejem vybranému nabyvateli.
10. Nabyvatel: KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ: 25691431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5524.
11. Platební podmínky: Nabyvatel uhradí celou výši kupní ceny stanovené ve smlouvě o koupi akcií poté, co k tomu bude za podmínek stanovených ve smlouvě o koupi akcií vyzván Fondem národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR”), a to prostřednictvím univerzálního vypořádacího centra společnosti UNIVYC.
12. Podmínky privatizace
. Přehled závazků vybraného nabyvatele a sankcí za jejich neplnění.
Není-li dále uvedeno jinak, nabyvatel (dále jen „Kupující”) je povinen dodržovat dále uvedené závazky po dobu počínaje dnem realizace převodu akcií Společnosti na Kupujícího a konče dnem 1. května 2009 (dále jen „doba omezení”).
• aa) Podnikatelská činnost Společnosti
Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby zajistil, že Společnost bude po trvání doby omezení svoji podnikatelskou činnost provozovat v souladu s její předchozí praxí před podpisem smlouvy o koupi akcií mezi Kupujícím a FNM ČR na základě tohoto rozhodnutí o privatizaci (dále jen „Smlouva“).
• ab) Dodržení energetické koncepce České republiky
Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby zajistil, že Společnost po trvání doby omezení bude provozovat svoji podnikatelskou činnost v souladu s energetickou koncepcí České republiky v platném znění, t.j. zejména, aby zajistil, že Společnost po trvání doby omezení bude zajišťovat těžbu a dodávky uhlí tuzemským výrobcům elektrické energie v termínech a objemech smluvně sjednaných v souladu s uvedenou energetickou koncepcí a v souladu s předchozí praxí Společnosti před podpisem Smlouvy.
Společnost je zejména připravena a schopna pro společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, PSČ: 14053 Praha 4, IČ: 45274649 (pro elektrárnu Dětmarovice) garantovat dodávky energetického uhlí ve výši 1,5 mil. tun ročně po trvání doby omezení na základě příslušné smlouvy s uvedenou společností.
• ac) Minimalizace útlumu podnikatelské činnosti Společnosti
Přistoupí-li Společnost v souladu se závazky Kupujícího podle bodu 12/a/aa tohoto rozhodnutí k útlumu své podnikatelské činnosti, Kupující vyvine veškeré úsilí, které lze od něj rozumně požadovat, aby Kupující a Společnost zajistili minimalizaci sociálních a ekologických dopadů takového útlumu, a to při co nejmenší možné míře vynaložení prostředků ze státního rozpočtu České republiky, a to po trvání doby omezení.
• ad) Rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody
Kupující zajistí, aby Společnost dodržovala příslušná ustanovení právních předpisů týkající se vytváření zákonných rezerv finančních prostředků na vypořádání důlních škod a zákonných rezerv na sanace a rekultivace, zejména podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
• ae) Placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu ze závislé činnosti
Kupující zajistí, že Společnost po trvání doby omezení nebude mít splatný nedoplatek na pojistném nebo splatný nedoplatek na penále na veřejném zdravotním pojištění, ani splatný nedoplatek na pojistném nebo splatné penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani splatný nedoplatek na dani z příjmu jako plátce daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků.
• af) Zachování bytového fondu
Kupující zajistí, že Společnost po trvání doby omezení (i) bude spravovat a udržovat bytový fond ve vlastnictví Společnosti, (ii) že veškeré výnosy z bytového hospodářství budou použity na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím, (iii) nepřevede bytové domy, případně bytové jednotky na třetí osobu, s výjimkou nejvýše 5% z celkového počtu bytů v souvislosti s běžným hospodařením, nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek dosavadním nájemcům, a to za kupní cenu, která byla použita při ocenění neprodukční části majetku OKD; současně tato cena bude přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném místě a čase z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním nájemcům.
• ag) Informační povinnost
Kupující po trvání doby omezení kdykoliv na požádání FNM ČR bez zbytečného odkladu prokáže způsobem, který je podle rozumného posouzení FNM ČR dostatečný, plnění závazků Kupujícího podle bodu 12/a/aa až af tohoto rozhodnutí.
• ah) Trvání závazků

Závazky Kupujícího podle bodu 12/a/aa až af tohoto rozhodnutí trvají po celou dobu omezení (v případě závazku Kupujícího podle bodu 12/a/ad tohoto rozhodnutí bez jakéhokoliv časového omezení) i v případě, že Kupující v tomto období převede akcie převáděné na základě Smlouvy či jiné akcie Společnosti na jinou osobu nebo tyto akcie či jiné akcie Společnosti z jakéhokoliv jiného důvodu přestanou být v majetku Kupujícího, a to i tehdy, pokud Kupující v důsledku některé z výše uvedených skutečností přestane být akcionářem Společnosti.
• ai) Smluvní pokuta
• aia) V případě, že Kupující nesplní svůj závazek zaplatit kupní cenu nebo některý ze svých závazků směřujících k vypořádání převodu akcií podle Smlouvy, je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 000,- Kč.
• aib) V případě, (i) že Kupující nesplní svůj závazek podle bodu 12/a/aa nebo 12/a/ac nebo 12/a/af tohoto rozhodnutí, je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 000,- Kč, (ii) že Kupující nesplní svůj závazek podle bodu 12/a/ab nebo 12/a/ad tohoto rozhodnutí, je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 000,- Kč a (iii) že Kupující nesplní svůj závazek podle bodu 12/a/ae nebo 12/a/ag tohoto rozhodnutí, je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 000,- Kč.
• aic) Smluvní pokuta podle odst. (aia) a (aib) tohoto článku je splatná na bankovní účet určený FNM ČR bez zbytečného odkladu poté, co bude Kupující k zaplacení smluvní pokuty FNM ČR písemně vyzván.
• aid) Zaplacením smluvní pokuty Kupujícím podle odst. (aia) nebo (aib) tohoto článku není dotčeno právo FNM ČR domáhat se zároveň úroku z prodlení a náhrady škody způsobené porušením povinnosti Kupujícího, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, ani právo na odstoupení od Smlouvy ze strany FNM ČR.
• aj) Povinná nabídka převzetí

Kupující v důsledku nabytí akcií podle Smlouvy bude v souladu s § 183b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, povinen učinit nabídku převzetí podle § 183a a násl. obchodního zákoníku všem majitelům účastnických cenných papírů Společnosti.
a. Otázky slučitelnosti s právem Evropské unie
• ba)Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva bude uzavřena v souladu s vyjádřením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně slučitelnosti s pravidly poskytování veřejné podpory, Česká republika (vláda České republiky, Ministerstvo financí České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky), FNM ČR a Kupující nepovažují tuto transakci za opatření zakládající veřejnou podporu, a proto souhlasí s tím, že není nutné, aby Česká republika zahajovala řízení podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství ani jiné řízení ohledně slučitelnosti Smlouvy s právem Evropské unie či aby převod Prodávaných akcií podle Smlouvy byl podmíněn odkládací podmínkou souhlasu Evropské komise.
• bb) Před uzavřením Smlouvy probíhaly konzultace mezi FNM ČR a Kupujícím týkající se případné veřejné podpory ve vztahu ke Smlouvě a FNM ČR i Kupující zvážili případná rizika s touto transakcí spojená. Kupující byl FNM ČR, Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky řádně seznámen s případnými riziky vyplývajícími z toho, pokud Evropská komise, soud či jiný k tomu oprávněný orgán i přes skutečnosti uvedené v bodě 12/b/ba rozhodne, že prodej prodávaných akcií Kupujícímu na základě Smlouvy zakládá nedovolenou veřejnou podporu či je jinak v rozporu s právem Evropské unie, či o tom zahájí řízení, a to zejména riziko vzniku případné povinnosti Kupujícího navrátit či prozatímně navrátit poskytnutou veřejnou podporu či prodávané akcie.
• bc) V případě, že i přes skutečnosti uvedené v bodě 12/b/ba Evropská komise rozhodne, že prodej prodávaných akcií Kupujícímu na základě Smlouvy zakládá nedovolenou veřejnou podporu nebo rozhodne o navrácení či prozatímním navrácení veřejné podpory podle Smlouvy, případně (například na základě žaloby či jiného podnětu odmítnutých uchazečů o koupi prodávaných akcií) nabude účinnosti jiné závazné rozhodnutí o tom, že prodejem prodávaných akcií Kupujícímu na základě Smlouvy došlo k porušení závazků České republiky podle práva Evropské unie či jinému porušení pravidel vyplývajících z práva Evropské unie, je FNM ČR oprávněn od Smlouvy odstoupit.
• bd) Ani FNM ČR ani Kupující neodpovídá za jakákoliv rizika, náklady, výdaje a škody, které mohou vzniknout druhé straně v případech podle bodu 12/b/bc. Kupující se dále zavazuje, že vůči České republice v této souvislosti nevznese žádný nárok, a to zejména nárok na náhradu škody, vzniklé Kupujícímu v důsledku nedovoleného poskytnutí veřejné podpory či odstoupení od Smlouvy ze strany FNM ČR. Pro případ porušení tohoto závazku Kupujícího je FNM ČR oprávněn požadovat od Kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající celkové hodnotě majetkového prospěchu získaného Kupujícím v důsledku takového porušení Smlouvy, nejméně však ve výši 50 000 000,- Kč.
• be) V případě, že by v souvislosti s uzavřením Smlouvy či jiných dohod stran s ní souvisejících bylo zahájeno jakékoliv řízení před orgány České republiky či Evropské unie ve věci veřejné podpory či ohledně slučitelnosti Smlouvy či takových dohod nebo závazků FNM ČR a Kupujícího z nich vyplývajících s právem Evropské unie, zavazuje se FNM ČR i Kupující vynaložit veškeré úsilí, které lze po nich přiměřeně požadovat, aby takovou slučitelnost prokázali, případně, aby jinak vyloučili či v nejvyšší možné míře omezili dopad takového řízení a jeho závěrů na FNM ČR i Kupujícího a jejich závazky vyplývající ze Smlouvy či takových dohod. Kupující dále vynaloží veškeré úsilí, které lze po něm přiměřeně požadovat, aby přiměřenou součinnost v takovém řízení poskytla Společnost.

Comments are closed